TWP w Bydgoszczy

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Bydgoszczy to organizacja społeczna o statusie stowarzyszenia działająca w rejonie kujawsko-pomorskim od roku 1950. Podstawą prawną naszej działalności jest wpis w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod nr KRS 0000007318 oraz Ustawa o stowarzyszeniach.


Za główne cele swojej działalności TWP uznaje:


• upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej,
• prowadzenie szeroko rozumianej edukacji,
• prowadzenie placówek oświatowych i szkół niepublicznych wszystkich szczebli,
• wspomaganie szkolnictwa państwowego i społecznego w kształceniu ustawicznym dorosłych i młodzieży,


Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, na mocy decyzji administracyjnej Nr W.III.JSz-4292/1/07 z dnia 20 listopada 2007 roku, przyznał Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP AKREDYTACJĘ. Jest ona GWARANCJĄ JAKOŚCI świadczonych przez placówkę usług edukacyjnych.


AKREDYTACJA jest zewnętrznym poświadczeniem, stwierdzającym, że dana placówka oświatowa zapewnia wysoką jakość oferowanych usług. Bogate doświadczenie TWP w kształceniu dorosłych i młodzieży rokrocznie owocuje zaufaniem słuchaczy powierzającym nam swoje wykształcenie w różnych formach, do których należą:


• Studia Podyplomowe
• Kursy Kwalifikacyjne
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• Szkoły Policealne
• Warsztaty, Szkolenia oraz Kursy
W każdym roku zdobywa i pogłębia wiedzę u nas około 1500 osób. Od ponad 66 lat działalności wykształciliśmy 165 tysięcy absolwentów !!!
Oddział Regionalny TWP w Bydgoszczy współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi, między innymi uczelniami wyższymi ze Szczecina oraz Warszawy, urzędami administracji państwowej i samorządowej.


W dniu 18 grudnia 2006 r. decyzją Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii przyznano Certyfikat "GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI" oraz tytuł Laureata Programu Promocji Jakości dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie.

Kilka słów o historii TWP:


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy jest jednym z 29 oddziałów regionalnych ogólnopolskiej oświatowej organizacji społecznej o statusie stowarzyszenia. Ogólnopolskie TWP powstało w 1923 roku w Warszawie jako Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego – organizacja kulturowo-oświatowa będąca wówczas odpowiedzią na ogromne potrzeby edukacyjne młodzieży i dorosłych, którym zabory i pierwsza wojna uniemożliwiły naukę. Pod dzisiejszą nazwą Towarzystwo Wiedzy Powszechnej funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów RP z 5 maja 1950 r. z połączenia Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego z Instytutem Kulturalno-Oświatowym Spółdzielni Czytelnik. W tymże roku powołano także TWP – Oddział Regionalny w Bydgoszczy.


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest współwydawcą czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”.


Obecnie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej skupia ponad 5 tysięcy członków – wykładowców (specjalistów w zakresie różnych dziedzin wiedzy), nauczycieli języków obcych, ekonomistów, pracowników nauki, przedstawicieli środowisk twórczych, organizatorów rozmaitych form działalności edukacyjnej, pracowników administracji oświatowej i samorządowej.


Od 1982 roku TWP jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświaty Dorosłych i Europejskiego Biura Oświaty Dorosłych.


W ramach umów międzynarodowych TWP podejmuje współpracę z organizacjami i instytucjami oświatowymi poza granicami kraju, m.in.. z niemieckim towarzystwem „Urania”, austriackim Związkiem Uniwersytetów Ludowych, Ligą Francuską, Akademią Kamieńskiego w Pradze, Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy Naukowej „Znanije” w Moskwie, z Fińską Asocjacją Oświaty Dorosłych, sporadycznie z organizacjami oświaty dorosłych w Szwecji, Danii, Estonii, Rosji i Węgier.


TWP działa w 29 oddziałach wojewódzkich i regionalnych na terenie całej Polski organizując zgodnie ze Statutem TWP i obowiązującym prawem oświatowym własny system szkolnictwa wyższego, pomaturalnego, policealnego, ponadgimnazjalnego, gimnazjalnego, podstawowego.


TWP jest organem założycielskim i prowadzi :


• 5 szkół wyższych: w Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu oraz dwie duże uczelnie w Warszawie, które nadają stopnie magisterskie na niektórych kierunkach studiów. W szkołach wyższych TWP studiuje blisko 30 tysięcy osób,
• do roku 2015 prowadziło 7 nauczycielskich kolegiów języków obcych: w Bydgoszczy, Toruniu, Opolu, Częstochowie, Krakowie, Kielcach i Radomiu, w których uczy się około 3 tysięcy słuchaczy w sekcjach języka angielskiego i niemieckiego,
• 198 szkół policealnych i pomaturalnych dla blisko 5000 słuchaczy
• 10 oddziałów TWP (Bydgoszcz, Lublin, Siedlce, Kielce, Włocławek, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Szczecin) prowadzi licea ogólnokształcące dla dorosłych w systemach: stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym na podbudowie gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i szkoły zawodowej.Łącznie we wszystkich szkołach TWP na terenie całej Polski uczy się 150 tysięcy osób rocznie !!!


Nasze atuty, czyli dlaczego warto uczyć się w najlepszym Towarzystwie:


• ponad 60 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół
• 5 szkół wyższych
• 7 Nauczycielskich Kolegiów Językowych
• 98 szkół policealnych w całej Polsce
• bardzo dobra, sprawdzona kadra wykładowców
• wzorowa organizacja zajęć
• blisko centrum
• dobry dojazd
• wygoda, bezpieczeństwo, komfort
• przyjazna atmosfera
• nowoczesne sale informatyczne i wykładowe
• zaplecze gastronomiczne
• parking


info