. Nazwa Kierunku:
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią zachowań ryzykownych i uzależnień
- Adresaci:
• pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, policjanci, strażnicy miejscy
• liderzy społeczni i wolontariusze
• osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych, realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
• rodzice i opiekunowie pragnący doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 
- Cel studiów:
Warto studiować, bo…
• zdobędziesz praktyczne przygotowanie do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień
 
- Kwalifikacje:
Czego się nauczysz?
• stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej
• rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych
• prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii
• podejmowania właściwej interwencji
• projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych
• wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003