. Nazwa Kierunku:
Wspomaganie rozwoju dziecka twórczego
- Adresaci:

• Nauczyciele wszystkich typów i poziomów szkół.

 
- Cel studiów:
• Doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieckiem twórczym).
 
- Kwalifikacje:
• Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dziećmi twórczymi).
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003