. Nazwa Kierunku:
Wczesne nauczanie języka angielskiego
- Adresaci:
Nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.
Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe:
• ukończenie studiów o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• znajomość języka angielskiego udokumentowana jednym z wymienionych poniżej dokumentów:
• Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B1:
• matura na poziomie podstawowym z języka angielskiego wynik 80% i wyżej
• matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynik 40% i wyżej
• zaświadczenie ze szkoły językowej potwierdzające ukończenie kursu z języka angielskiego na poziomie B1
• osoby nie posiadające żadnego zaświadczenia będą zakwalifikowane po napisaniu z wynikiem pozytywnym testu językowego
 
- Cel studiów:
Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych
Przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 
- Kwalifikacje:
Kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
 
- Czas trwania:
3
semestry (460 godzin w tym 60 godzin praktyki)
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003