. Nazwa Kierunku:
Przygotowanie pedagogiczne
- Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów:

1. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.
2. Studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
3. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

 
- Cel studiów:
Absolwent studiów, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego
uzyska odpowiednio:
1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.
3. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.
 
- Kwalifikacje:
Pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych.
 
- Czas trwania:
3
semestry (od 180 do 390 godz. zajęć i od 120 do 150 godz. praktyki).
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz WSH TWP
- • Podanie WSH TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003