. Nazwa Kierunku:
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
- Adresaci:

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku psychologia.

 
- Cel studiów:
Absolwent studiów na kierunku psychologia uzyska przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.
 
- Kwalifikacje:
Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędne w zawodzie psychologa.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:

Podstawa prawna studiów:
• rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003