. Nazwa Kierunku:
Prawo i postępowanie administracyjne
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia
 
- Cel studiów:
Zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) postepowań administracyjnych w różnych obszarach administracji publicznej. Celem studiów jest przekazanie wiedzy o postepowaniu administracyjnym ogólnym oraz jego szczególnych formach, w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce w działalności jednostek organizacyjnych administracji publicznej, a także przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
 
- Kwalifikacje:
Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Studia kierowane są do osób pracujących albo zmierzających podjąć pracę (współpracę) w administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze). Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych.
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003