. Nazwa Kierunku:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.
 
- Cel studiów:
Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
 
- Kwalifikacje do pracy w:
• Świetlicach – szkolnych i środowiskowych,
• Szkołach, na stanowisku pedagoga szkolnego,
• Domach dziecka,
• Pogotowiach opiekuńczych,
• Bursach, internatach,
• Ogniskach wychowawczych, schroniskach,
• Placówkach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003