. Nazwa Kierunku:
Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna
- Adresaci:
Absolwenci studiów I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, nauk o rodzinie.
 
- Cel studiów:
Zdobycie wiedzy i umiejętności – kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
- Kwalifikacje:
Absolwent posiada kwalifikacje do pracy dzieckiem lub uczniem z zaburzeniami lub mikrodefektami rozwojowymi, wymagającymi działań korekcyjno – kompensacyjnych.
Zawarte w programie elementy socjoterapii umożliwią absolwentowi pracę z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003