. Nazwa Kierunku:
Nowoczesne formy nauczania matematyki w klasach I-III z zastosowaniem Montessori/Numicon
- Adresaci:
• nauczyciele klas I-III szkół (w tym szkół i ośrodków specjalnych)
 
- Cel studiów:
• doskonalenie umiejętności nauczania matematyki w klasach I-III z zastosowaniem nowatorskich metod nauczania
 
- Kwalifikacje:
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów:
• posiada wiedzę i umiejętności do diagnozowania trudności uczenia się matematyki
• wie, w jaki sposób i jakimi metodami nauczać tak, aby każdy z uczniów rozumiał matematykę
• posiada wiedzę z zakresu: powtórzonej wiedzy matematycznej (zakres szkoły podstawowej i wyższy), nowatorskich metod nauczania matematyki w młodszym wieku szkolnym, psychopedagogicznych możliwości rozwojowych
• i edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym
• zna sposoby diagnozowania i rozwiązywania trudności uczniów w zakresie rozumienia treści matematycznych
• posiada umiejętności praktyczne z zakresu: diagnozowania oraz zaplanowania efektywnej terapii i programu wspierania dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki
• podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych doskonalenia swoich umiejętności matematycznych
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003