. Nazwa Kierunku:
Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- Adresaci:
• Absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego, socjologii, prawa
• Osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty
• Pracownicy organizacji pozarządowych
• Funkcjonariusze policji, kuratorzy, przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
• Osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w kryzysie.
• Współpracy interdyscyplinarnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
 
- Cel studiów:
• Nabycie przez studentów wiedzy z obszarów psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• Wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną pracę z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.
 
- Kwalifikacje:
Absolwenci będą mogli podjąć pracę w takich instytucjach jak:
• Ośrodki interwencji kryzysowej
• Punkty interwencji kryzysowej
• Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
• Punkty konsultacyjno-informacyjne
• Ośrodki pomocy społecznej
• Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
• Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003