. Nazwa Kierunku:

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

- Adresaci:
• Osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewne, pracujące lub planujące pracę z dziećmi
• Pedagodzy i pedagodzy specjalni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, rehabilitanci, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi.
 
- Cel studiów:
• Wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej, metody integracji sensorycznej, psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej
• Nabycie pełnych uprawnień do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego z wykorzystaniem różnorodnych procedur wśród dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, tj. z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, FAS, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu, a także z dysleksją i dyspraksją
• Nabycie umiejętności opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej, sporządzania pisemnych diagnoz oraz oceny efektywności podejmowanych wobec dziecka działań terapeutycznych.
 
- Kwalifikacje:
• Pełne kwalifikacje absolwentów zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uczelnię Korczaka oraz tytułem certyfikowanego terapeuty SI wydanym przez STiSS (szczególnie istotne w przypadku osób niebędących nauczycielami)
• Ponadto studia pozwolą uzyskać członkostwo w Stowarzyszeniu Terapii i Stymulacji Sensorycznej oraz umożliwią skorzystanie z zamieszczenia na liście certyfikowanych terapeutów SI, a także z możliwości dalszego rozwoju poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez STiSS.
 
- Czas trwania:
3
semestry 350 godzin plus 150 godzin praktyk
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003