. Nazwa Kierunku:
Edukacja filozoficzna z etyką
- Adresaci:
• Absolwenci studiów I i II stopnia
• Nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym
 
- Cel studiów:
UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 
- Kwalifikacje:
• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
• Uzyskasz uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017)
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003