. Nazwa Kierunku:
Edukacja włączająca
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.
 
- Cel studiów:
Nabycie kwalifikacji do:
-wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej na każdym etapie edukacyjnym,
- wspomagania rozwoju każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności do
diagnozowania możliwości psychofizycznych ucznia, określania jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
projektowania oraz wdrażania indywidualnych programów mających na celu udzielenie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, a także do udzielania wsparcia jego rodzicom/opiekunom.
 
- Kwalifikacje:
Wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej na każdym etapie edukacyjnym oraz wspomagania rozwoju każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003