. Nazwa Kierunku:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (dawniej Surdopedagogika)
- Adresaci:
Nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych, pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie słuchu.
 
- Cel studiów:
Nabycie wiedzy i umiejętności praktyczne umożliwiające oraz ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia słuchu), potrafi prowadzić edukację i rehabilitację osób z dysfunkcjami rozwojowymi, komunikować się z osobami
z dysfunkcjami rozwojowymi, umie projektować i realizować programy rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz wdrożyć różnorodne metody pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi.
 
- Kwalifikacje:
Do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie słuchu.
 
- Czas trwania:
3
semestry (390 godz. zajęć i 120 godz. praktyki dla pedagogów specjalnych) i (450 godz. zajęć i 180 godz. praktyki dla osób nie będących pedagogami specjalnymi).
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003