. Nazwa Kierunku:
Doradztwo zawodowe z coachingiem
- Adresaci:
• Osoby zatrudnione w instytucjach rynku pracy, instytucjach systemu pomocy społecznej, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, akademickich biurach karier, szkołach/ placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych
• Osoby, które planują swoją karierę zawodową związaną z poradnictwem edukacyjnym, zawodowym oraz coachingiem
• Osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, szkolnego doradcy zawodowego.
 
- Cel studiów:
• Praktyczne i merytoryczne przygotowanie do pracy doradcy zawodowego w różnorodnych placówkach i instytucjach
• Doskonalenie warsztatu pracy w realizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego, zawodowego i edukacyjnego
• Wykorzystanie nowych metod i narzędzi w pracy doradcy zawodowego
• Pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu
• Praktyczne wykorzystanie metod i technik coachingu, dobór narzędzi i metod coachingowych adekwatnych do potrzeb konkretnych osób.
 
- Kwalifikacje:
• Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do pracy na stanowisku doradcy zawodowego, doradcy edukacyjnego, szkolnego doradcy zawodowego.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003