. Nazwa Kierunku:
Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Adresaci:
• Absolwenci studiów licencjackich i/lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym chcący poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi o różnej etiologii
• Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, psychologowie i pedagodzy szkolni zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej
 
- Cel studiów:
• Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 
- Kwalifikacje:
• Studia przygotowują do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną oraz
• Nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i innych placówkach.
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz
- • Klauzula RODO

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003