. Nazwa Kierunku:
Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna
- Adresaci:
Osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne wymagane do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
 
- Cel studiów:
- nabycie kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkolnych oraz szkolnych centrach informacji
- nabycie umiejętności tworzenia nowoczesnej biblioteki z uwzględnieniem wszechstronnej informacji oraz sprawnego opracowania zbiorów poprzez stosowanie technologii informacyjnej
- zapoznanie się z elementami dydaktyki bibliotecznej, dającymi podstawę do prowadzenia zajęć Edukacja czytelnicza i medialna.
 
- Kwalifikacje:
Do pracy w bibliotekach szkolnych oraz szkolnych centrach informacji
 
- Czas trwania:
3
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003