. Nazwa Kierunku:
Bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie
- Adresaci:
Osoby, które mają ukończone studia wyższe I lub II stopnia.
 
- Ogólne cele kształcenia oraz sylwetka absolwenta:
Studia mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach UE zasadami zarządzania bezpieczeństwem, umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka.
 
- Kwalifikacje:
Absolwent ma kwalifikacje do pracy w zakładowych służbach bhp, do pełnienia funkcji inspektora, starszego inspektora oraz specjalisty i starszego specjalisty ds. bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach - zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie służby BHP (Rozp. Rady Ministrów z 02.09.1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004 r. i 29.06.2005 r. zmieniającymi rozp. w sprawie służby BHP (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz. U. 2005 nr 117 poz. 986).
 
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP
- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003