. Nazwa Kierunku:
Asystent rodziny
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie oraz praca socjalna, a także absolwenci studiów wyższych innych kierunków z dodatkowo udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
 
- Cel studiów:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy, doradztwa i rozwiązywania problemów w rodzinie, które są niezbędne do profesjonalnego realizowania zadań zawodowych przypisanych asystentowi rodziny.
 
- Kwalifikacje:
Do wykonywania zadań asystenta rodziny zgodnie z zapisami ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
- Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
- Czas trwania:
2
semestry  
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz ANS TWP
- • Podanie ANS TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003