. Studia Kwalifikacyjne:
-- Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna
-- Doradztwo zawodowe
-- Edukacja filozoficzna z etyką
-- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)
-- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (dawniej Surdopedagogika)
-- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dawniej Tyflopedagogika)
-- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
-- Edukacja włączająca
-- Informatyka i nowoczesne technologie w edukacji
-- Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
-- Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia
-- Logopedia i terapia logopedyczna
-- Pedagogika korekcyjna (dawniej Diagnoza i terapia pedagogiczna)
-- Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna
-- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
-- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
-- Pedagogika resocjalizacyjna
-- Przygotowanie pedagogiczne
-- Wczesne nauczanie języka angielskiego
-- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-- Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościa sprzężoną
-- Zarządzanie oświatą
 
. Studia Doskonalące:
-- Asystent rodziny
-- BHP - edukacja i zarządzanie
-- Edukacja Montessori w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
-- Grafika komputerowa
-- Nauczyciel Przyszłości: edukacja alternatywna
-- Nowoczesne formy nauczania matematyki w klasach I-III z zastosowaniem Montessori/Numicon
-- Pedagogika Marii Montessori
-- Pedagogika i psychologia sportu
-- Prawo i postępowanie administracyjne
-- Programowanie komputerów
-- Uzależnienia behawioralne
-- Wspomaganie rozwoju dziecka twórczego
-- Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią zachowań ryzykownych i uzależnień