Szkolenia Rad Pedagogicznych
- Zakres szkolenia:
• Szkoła podstawowa w świetle reformy systemu edukacji
 
• Rola wartości w edukacji – mocne i słabe strony teorii wychowawczych  
• Pedagogika szkolna wobec dylematów skuteczności metod wychowawczych  
• Nauczyciel-uczeń, między przemocą a dialogiem  
• Wychowanie a psychomanipulacje uczniowskie  
• Outsider klasowy – problemy mobbingu i bullyngu uczniowskiego  
• Ocenianie kształtujące w reformującej się szkole  
• Autorytet nauczyciela – aspekty pedeutologiczne  
• Trudna osobowość ucznia a oddziaływania pedagogiczne
• Praca badawcza wychowawcy klasowego
• Współczesne teorie i nurty wychowania w świetle praktycznych rozwiązań pracy szkoły
• „Proszę, wymagam, oczekuję i nic” - czyli wszystko, co współczesny nauczyciel powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju psychospołecznym współczesnych dzieci i młodzieży
• Opiekuńczo - wychowawcza interwencja specjalistyczna wobec dziecka w kryzysie we współczesnej szkole
• „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem i uczniem” – czyli wszystko, to współczesny nauczyciel powinien wiedzieć o rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży
• Wzmocnienie bezpieczeństwa w szk. i placówkach oświatowej - realizacja priorytetu MEN
• Zespół ASPERGERA – czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?
• Czy to jeszcze „Norma” czy już „Problem”? Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami w sferze seksualnej
• Symptomy i zjawiska molestowania seksualnego dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać i udzielać pomocy
• Procedury postępowania dyrektora, pedagoga, nauczyciela w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością
• Zapobieganie samobójstwom - depresje dzieci i młodzieży
• Uzależnienia behawioralne – INTERNET, KOMPUTER, KOMÓRKA, GRY
• Mediacje, negocjacje szklone – jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole
• Projektowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do jakościowego rozwoju szkoły
• Prawo oświatowe
• Szkoła i dom, dwa światy - jeden wspólny cel
• Komunikacja interpersonalna - budowanie klimatu w szkole
• Sposoby radzenia sobie ze stresem, problemami szkolnymi
• Pierwsza pomoc przedlekarska
• Praca z uczniem zdolnym
• Agresja i budowanie szkolnych programów przeciwdziałania przemocy i zapobieganie agresji
• Emisja i higiena głosu
• Animacja muzyczna w pedagogice zabawy
 
- Organizacja:
• Szkolenia rad pedagogicznych realizujemy na zamówienie, tzn. dostosowujemy temat i treść szkolenia do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. Wszelkie warunki dotyczące realizacji szkolenia ustalamy indywidualnie.
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa  
- • Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej do Centrum Doskonalenia Nauczycieli na adres mailowy: cdn@twp.edu.pl
--Zaświadczenie:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu rady pedagogicznej.
info