. Nazwa Kursu:
Zarządzanie oświatą
- Adresaci:
Nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 roku poz. 1597) z późn. zm.
 
- Zakres szkolenia:
• Przywództwo edukacyjne w szkole.
• Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
• Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku
• Zarządzanie zasobami ludzkimi.
• Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
• Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
• Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową.
 
- Czas trwania:
236
godzin(/y) (w tym 26 godzin praktyk)
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa

• Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) potwierdzony za zgodność z oryg.
• Potwierdzenie dokonania pierwszej wpłaty 300 zł na konto.
• Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w placówce oświatowej.

 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą