. Nazwa Kursu:
Kurs na wychowawców wypoczynku
- Adresaci:
Osoby, chcące uzyskać uprawnienia wychowawców wypoczynku.
 
- Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo - wychowawczej i obowiązków wychowawcy.
 
- Zakres szkolenie:
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
• Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
• Ruch i rekreacja
• Turystyka i krajoznawstwo
• Zajęcia kulturalno- oświatowe
• Zajęcia praktyczno- techniczne
• Prace społecznie użyteczne
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku (pierwsza pomoc)
• Profilaktyka uzależnień i zagrożenie działalnością sekt
 
- Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat,
• co najmniej średnie wykształcenie
 
- Czas trwania:
36
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 250 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży wg wzoru, który określa rozp. MEN z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)