. Nazwa Kursu:
Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy
- Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);
• §11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz.U. z 2017, poz 1575);
• ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 
- Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.
 
- Zakres szkolenie:
• Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
• Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych.
• Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy.
• Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.
• Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, zwracając szczególną uwagę na metody aktywizujące i praktyczne kształcenia.
• Dokonanie diagnozy potrzeb lokalnych (szkoły, ośrodka) dla określonego odbiorcy
 
- Czas trwania:
30
godzin(/y) (13 godz. teoretycznych, 17 godz. praktycznych)
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 300 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Po ukończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1132). Zaświadczenie ważne jest przez okres pięciu lat.