. Nazwa Kursu:
Kurs na kierowników wypoczynku
- Adresaci:
Nauczyciele, instruktorzy harcerstwa od stopnia podharcmistrza oraz inne osoby posiadające trzyletni staż pracy pedagogicznej, opiekuńczej, wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
 
- Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 
- Zakres szkolenia:
• Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku.
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
- obowiązujące przepisy
- abc ratownictwa przedmedycznego,
- profilaktyka uzależnień i zagrożenie działalnością sekt.
• Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
elementy zarządzania kryzysoweg.
• Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
 
- Czas trwania:
10
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 150 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży wg wzoru, który określa rozp. MEN z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)