. Nazwa Kursu:
Dziecko a autyzmem w terapii behawioralnej
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy i inne zainteresowane osoby
 
- Cel kursu:
• przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi autystycznymi w różnych typach szkół zgodnie z zasadami terapii behawioralnej;
• nauczenie słuchaczy właściwego organizowania i strukturalizacji środowiska edukacyjnego,
• zapoznanie słuchaczy ze specyficznymi metodami prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami autystycznymi oraz z technikami nauczania i środkami dydaktycznymi wspierającymi ich rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny zgodnie z zasadami terapii behawioralnej;
• opanowanie przez słuchaczy umiejętności konstruowania indywidualnych planów pracy edukacyjno-terapeutycznej.
 
- Zakres szkolenia:

Wykłady (10 godzin):
1. Specyficzne cechy osób z autyzmem.
2. Zasady organizacji terapii w Stosowanej Analizie Zachowania.
3. Główne elementy i etapy terapii dziecka z autyzmem zgodne ze Stosowaną Analizą Zachowania.
4. Konstruowanie modelu programu edukacyjnego.
5. Strukturalizacja najbliższego otoczenia dziecka i zachodzących w nim zdarzeń (miejsce, czas, osoby, porozumiewanie się).
6. Integracja dziecka z autyzmem z pełnosprawnymi rówieśnikami. Równorzędne płaszczyzny procesu integracji dziecka z autyzmem z grupą - rówieśniczą.
7. Zadania nauczyciela „cienia”.

Ćwiczenia (10 godzin):
1. Praktyczne przykłady postępowania z dzieckiem z autyzmem przy wykorzystaniu technik behawioralnych:
- - nawiązywanie kontaktu wzrokowego, budowanie systemu motywacyjnego, gospodarka żetonowa,
- - stosowanie podpowiedzi (gradacja oraz wycofanie podpowiedzi).
2. Konstruowanie planu aktywności i praca z planem aktywności.
3. Struktura zadaniowa i dobór treści zadaniowych do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
4. Techniki redukowania zachowań niepożądanych w Stosowanej Analizie Zachowania.

 
- Czas trwania:
20
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 210 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.