. Nazwa Kursu:
Diagnoza i współczesne modele pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkole
- Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
 
- Zakres szkolenia:
• Diagnoza typów uczniów
• Diagnoza i model pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym
• Diagnoza i model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
• Diagnoza i model pracy z uczniem z autyzmem, Zespołem Aspergera
• Diagnoza i model pracy z uczniem z niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
• Diagnoza i model pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
• Konstruowanie specjalistycznych programów pomocy
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 150 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konta:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.